بخش علمی

(محورهای آموزش، پژوهش، درمان و پیشکسوت)

ویژه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی

محور آموزش


آموزشگر برتر

شرایط پذیرش:
 • متقاضی دارای فعالیت شاخص آموزشی در حیطه طب ایرانی، داروسازی سنتی یا تاریخ پزشکی باشد.
 • فعالیت های آموزشی از سال 1397 تا 1399 مدنظر است.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش آموزش در انتخاب برگزیدگان:
 • ارائه شواهدی دال بر کمیت و کیفیت مطلوب فعالیتهای آموزشی
 • کمیت فعالیت های آموزشی
 • کیفیت فعالیت آموزشی بر اساس ارزشیابیهای به عمل آمده از نظرسنجی از فراگیران ردههای مختلف در خصوص پرسشنامه "کیفیت تدریس استاد" 
 • استفاده از روشهای فعال تدریس
 • مشارکت در طراحی و پیاده سازی روشهای ارزیابی دانشجو/ ارزشیابی برنامه نوین
 • مشارکت در تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی رسمی، آموزشهای بین رشتهای، آموزشهای فوق برنامه دانشجویان
نمونه فرم ارسال مدارک آموزشگر برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

دانشجوی برتر

شرایط پذیرش:
 • متقاضی در حال حاضر دانشجوی گروه طب سنتی، داروسازی سنتی یا تاریخ پزشکی باشد یا در سال 1400 فارغ التحصیل شده باشد.
 • دانشجویان پس از طی حداقل دو نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد و پس از گذراندن آزمون جامع در مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) می توانند در این رقابت شرکت نمایند.
 • حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D) 17 می‌باشد.
 • برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی کسب شرط حداقل معدل در مقاطع قبلی (حداقل معدل ۱۶ در مقطع کارشناسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد، معدل ۱۵ در مقطع دکترای عمومی برای دانشجویان Ph.D) الزامی است.
 • شرط سنی شرکت در جشنواره حداکثر 40 سال می‌باشد.
 • عدم مشروطی و مردودی در دوره تحصیل
 • نداشتن پرونده در کمیته‌های انضباطی
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش آموزش در انتخاب برگزیدگان:
 • سوابق تدریس
 • برگزیده شدن در المپیادهای دانشجویی
 • سوابق فرهنگی
نمونه فرم ارسال مدارک دانشجوی برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

محور پژوهش


پژوهشگر برتر

شرایط پذیرش:
 • سن متقاضی 35 سال به بالا باشد (متولدین سال 1365 و قبل از آن).
 • H – Index بر اساس اسکوپوس: بالای 10 (با حذف خود استنادی)
 • کارنامه پژوهشی از سال 2018 تا پایان سال 2020 ( 1397 تا 1399) مدنظر است.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزیدگان:
 • تعداد مقالات معتبر
 • Citation
 • تعداد کتب
 • تعداد داوری
 • تعداد ارائه در  سمینارها و کنگره ها
 • تعداد کارگاههای برگزار شده
نمونه فرم ارسال مدارک پژوهشگر برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

پژوهشگر جوان برتر 

شرایط پذیرش:
 • سن متقاضی زیر 35 سال باشد (متولدین سال 1366 و بعد از آن)
 • H – Index بر اساس اسکوپوس: بالای3 (با حذف خود استنادی)
 • کارنامه پژوهشی از سال 2018 تا پایان سال 2020 ( 1397 تا 1399) مدنظر است.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش آموزش در انتخاب برگزیدگان:
 • تعداد مقالات معتبر
 • Citation
 • تعداد کتب
 • تعداد داوری
 • تعداد ارائه در  سمینارها و کنگره ها
 • تعداد کارگاههای برگزار شده
نمونه فرم ارسال مدارک پژوهشگر جوان برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

مقاله برتر

شرایط پذیرش:
 • متقاضی نویسنده مسئول مقاله باشد. نویسنده اول نیز با اخذ رضایت کتبی از نویسنده مسئول می تواند متقاضی شود. 
 • یک مقاله فقط توسط یک نفر امکان کاندید شدن دارد.
 • یک فرد فقط اجازه شرکت دادن یک مقاله را دارد.
 • فقط مقالاتی که مستقیما به طب ایرانی مرتبط باشند و از کلیدواژه های مرتبط با طب ایرانی استفاده کرده باشند، امکان شرکت کردن در این بخش را دارند.
 • مقاله، سال 2018 و بعد از آن به چاپ رسیده باشد.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزیدگان:
 • ضریب IF  بالا و یا Citation بالا انتخاب شود.
 • معیار انتخاب Database Scopus است.
 • با توجه به اختلاف در IF مجلات علوم پایه و علوم بالینی، ممکن است برگزیده متفاوت در هر گروه داشته باشد.
نمونه فرم ارسال مدارک مقاله برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 •  معرفی توسط معاونت پژوهشی
 • معرفی توسط دانشکده
 •  معرفی توسط مرکز تحقیقاتی
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

فناور برگزیده

شرایط پذیرش:
 • افرادی که دارای فعالیت های فناورانه در حوزه طب و داروسازی سنتی باشند. 
• ملاک‌های ارزشیابی:
 • پتنت اعم از داخلی و خارجی
 • مشارکت در تحقیق و توسعه محصولات طب سنتی موجود در بازار
 • عضویت در شرکت های دانش بنیان دارای مجوز از ستاد علمی فناوری ریاست جمهوری
 • فروش دانش فنی 
نمونه فرم ارسال مدارک فناور برگزیده 

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

کتاب برتر 

شرایط پذیرش:
 • سال چاپ کتاب در خصوص کتب فارسی 1397 و بعد از آن، و در خصوص کتب انگلیسی 2018 و بعد از آن باشد.

تبصره: در محور کتاب برتر، کل کتاب توسط نویسنده یا ویراستار علمی می تواند داوطلب شود و فصل کتاب مورد پذیرش نیست.

ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران در انتخاب برگزیدگان:
 •  اعتبار ناشر (داخلی/ بین المللی)
 •  برجسته بودن نقش فرد متقاضی در تالیف کتاب
 • محتوای کتاب (میزان مفید بودن کتاب، تازه بودن مطالب، فهرست نویسی مناسب، واژه نامه، حجم کتاب، عناوین فصول و سطح علمی کتاب).
نمونه فرم ارسال مدارک کتاب برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

محور درمان


مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر  (شخص حقوقی)

شرایط پذیرش:
 • مرکز مستقل و یا  واحد مستقر در یک مرکز که خدمات بالینی در حیطه طب سنتی ارائه دهد.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش درمان در انتخاب برگزیدگان:
 • رعایت ضوابط بهداشتی مطابق آیین نامه تاسیس سلامتکده
 • رعایت ضوابط پرسنلی مطابق آیین نامه تاسیس سلامتکده
 • رعایت ضوابط ساختمانی مطابق آیین نامه تاسیس سلامتکده
 • رعایت ضوابط تجهیزاتی مطابق آیین نامه تاسیس سلامتکده
 • مدیریت اطلاعات سلامت
 • وجود مرکز ارائه خدمات دارویی
 • تکریم ارباب رجوع

تبصره: اگر موسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی دارای چند مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی می باشد در فرم اکسل،

اطلاعات مربوط به هر مرکز را در Sheet های جداگانه وارد نماید.

نمونه فرم ارسال مدارک مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر 

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن توسط مرکز مربوطه
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

درمانگر برتر (شخص حقیقی)

شرایط پذیرش:
 • افردی که در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ارائه خدمات درمانی در حیطه طب سنتی می پردازند.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش درمان در انتخاب برگزیدگان:
 • تدوین استانداردهای بالینی، گایدلاین، پروتکل یا راهنمای بالینی خدمات طب سنتی
 • پذیرش و ویزیت غیرحضوری
 • انجام خدمت بدیع و ویژه که موجب بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی شده باشد.
 • رضایت کارآموزان و کارورزان از نحوه آموزش بالینی
 • کسب جوایز در زمینه ارائه خدمات بالینی
 • تعداد بیمار ویزیت شده در ماه
 • تعداد سالهای فعالیت بالینی
نمونه فرم ارسال مدارک درمانگر برتر 

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

پیشکسوت


 ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت ‌داوران در انتخاب برگزیده:
 • مدارج عالیه علمی، خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 • انتشار مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی
 • ابتکار و نوآوری در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 • راه اندازی و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی معتبر(داخلی و خارجی)
 • راه اندازی و یا عضویت در قطب ها، انجمن ها، گروهها و مراکز آموزشی و پژوهشی
 • نقش موثر در گسترش، فرهنگ سازی، اشاعه و به کارگیری طب ایرانی
 • نقش موثر در تدوین دروس و یا راه اندازی رشته های جدید، دوره ها یا مقاطع تحصیلی
 • نقد، بررسی، گردآوری، ترجمه، تالیف و تصنیف
 • شرکت یا همکاری فعال در برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و کارگاهها
روش شرکت:
 • پیشکسوت برگزیده توسط شورای سیاستگذاری جشنواره انتخاب خواهد شد.
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه ویژه جشنواره
© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.