برگزیدگان دومین جشنواره طب ایرانی

بخش علمی، بخش کووید 19 و بخش فرهنگ و هنر

بخش علمی / آموزشگر برتر رشته طب ایرانی
Image

دکتر آسیه جوکار دکترای تخصصی طب ایرانی 

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر محمد مهدی اصفهانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی
 • هدیه نقدی
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران و معاون آموزشی گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی ساری
 • استاد راهنما و مشاور 17 پایان نامه در مقاطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد
 • مجری طرح های آموزشی متعدد در زمینه طب ایرانی
بخش علمی / آموزشگر برتر رشته داروسازی سنتی
Image

دکتر زهرا معماریانیدکترای تخصصی داروسازی سنتی 

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر محمد مهدی اصفهانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی
 • هدیه نقدی
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • استاد نمونه جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 1400
 • استاد راهنما و مشاور بیش از 15 پایان نامه مقطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد
 • سخنران 14 برنامه آموزش مداوم
بخش علمی / دانشجو برتر رشته طب ایرانی
Image

دکتر محمدصادق مهرباندانشجوی دکتری تخصصی طب ایرانی 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی
 • هدیه نقدی
 • کسب رتبه نخست آزمون جامع رشته طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400
 • دبیر کمیته توسعه آموزش و دبیر شورای صنفی دانشکده طب ایرانی و عضو شورای مرکزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • چاپ 5 مقاله ملی و بین المللی
بخش علمی / پژوهشگر برتر رشته طب ایرانی
Image

دکتر محمد هاشم هاشم پوردکترای تخصصی طب ایرانی 

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر سید جلال مصطفوی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • مجری بیش از 60 طرح تحقیقاتی در حوزه طب ایرانی
 • سردبیر و عضو هیات تحریریه یک مجله پژوهشی داخلی و دو مجله بین المللی 
 • دارای اِچ ایندکس 21
بخش علمی / پژوهشگر برتر رشته داروسازی سنتی
Image

دکتر محمدحسین فرزاییدکترای تخصصی داروسازی سنتی 

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر سید جلال مصطفوی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
 • عضو هیات تحریریه 4 مجله معتبر بین المللی
 • دارای اِچ ایندکس 36

بخش علمی / پژوهشگر برتر رشته تاریخ پزشکی
Image

دکتر آرمان زرگراندکترای تخصصی داروسازی سنتی 

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر سید جلال مصطفوی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سردبیر مجله بین المللی research on history of medicine
 • دارای اِچ ایندکس 19

بخش علمی / پژوهشگر جوان برتر رشته داروسازی سنتی
Image

دکتر سمانه سلیمانیدکترای تخصصی داروسازی سنتی 

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر سید جلال مصطفوی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشجوی پسا دکترای تخصصی داروسازی سنتی دانشگله علوم پزشکی تهران
 • چاپ بیش از 20 مقاله در نشریات معتبر بین المللی  
 • دارای اِچ ایندکس 6

بخش علمی / پژوهشگر جوان برتر رشته تاریخ پزشکی
Image

نرگس تاجیکدانشجوی دکتری تاریخ علوم پزشکی 

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر سید جلال مصطفوی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشجوی دکتری تاریخ علوم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • چاپ چندین مقاله در حوزه تاریخ پزشکی
 • چاپ دو کتاب در حوزه تاریخ پزشکی
 • انجام بیش از 5 طرح پژوهشی 
بخش علمی / فناور برگزیده
Image

دکتر حسین رضائی زادهدکترای تخصصی طب ایرانی 

جایزه:
 • نشان حکمت "حکیم مومن تنکابنی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشیار دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • طراحی، فرمولاسیون و مشاور تحقیق و توسعه بیش از ۱۰ داروی سنتی، طبیعی و نوتراسوتیک
 • بنیانگذار و رئیس هیات مدیره چندین شرکت دانش بنیان و هسته فناوری
 • مالکیت معنوی و ثبت اختراع سه فرآورده دارویی 
بخش علمی / مقاله برتر رشته طب ایرانی
Image

دکتر مولود فخریدکترای تخصصی پژوهش محور طب ایرانی 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار مرکز تحقیقات طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
 • چاپ بیش از 40 مقاله در ژورنال های ملی و بین المللی
 • عنوان مقاله: Preventive effect of purgative manna on neonatal jaundice: A double blind randomized controlled clinical trial
بخش علمی / مقاله برتر رشته داروسازی سنتی
Image

دکتر غزاله مصلحدکترای تخصصی داروسازی سنتی 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دکترای تخصصی داروسازی سنتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • چاپ 17 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • عنوان مقاله: Potentials of Antitussive Traditional Persian Functional Foods for COVID-19 Therapy
بخش علمی / مقاله برتر رشته تاریخ پزشکی
Image

دکتر سیدحامد موسوی اصیلدکترای تخصصی طب ایرانی

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دکترای تخصصی طب ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عنوان مقاله: A review on management of urolithiasis in medieval Persia


بخش علمی / کتاب برتر رشته طب ایرانی
Image

انجمن علمی طب سنتی ایرانمدیر پروژه تدوین کتاب 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • عنوان کتاب: مجموعه راهنماهای بالینی روش های ساده تشخیص و درمان در طب ایرانی
 • گردآوری شده توسط انجمن علمی طب سنتی ایران
 •  تدوین ۲۰ راهنمای بالینی از سال ۹۷ با حضور ۲۰ نفر از متخصصین و اعضای هیات علمی طب ایرانی 
 • هم اکنون ۱۵ جلد آماده چاپ و ۱۲ جلد در حال ویرایش 
 • چاپ ۱۲ راهنمای بالینی در مرحله اول در سال ۹۸
بخش علمی / کتاب برتر رشته داروسازی سنتی
Image

دکتر غلامرضا امین دکترای تخصصی فارماکوگنوزی 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دارای 249 مقاله تحقیقاتی بین المللی در زمینه گیاهان داروئی 
 • عنوان کتاب: متداولترین گیاهان داروئی سنتی ایران

بخش علمی / کتاب برتر رشته تاریخ پزشکی
Image

دکتر محمد مهدی احمدیان عطاری دکترای تخصصی داروسازی سنتی 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • دارای بیش از 45 مقاله علمی 
 • عنوان کتاب: تاریخچه داروسازی و داروشناسی در ایران

بخش علمی /مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی
Image

دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دارای بیش از 10 مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی(سلامتکده های طب ایرانی و درمانگاه)
 • اختصاص یک سلامتکده به منظور ویزیت بیماران کرونایی با انجام تست رپید کرونا و ویزیت و مشاوره 
 • ارائه الگوی عملیاتی همکاری بخش خصوصی و دانشگاه علوم پزشکی به منطور راه اندازی سلامتکده های طب ایرانی
بخش علمی / پیشکسوت برتر
Image

دکتر فریبرز معطردکترای تخصصی فارماکوگنوزی

جایزه:
 • نشان حکمت "حکیم علوی عقیلی خراسانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بخش علمی / پیشکسوت برتر
Image

دکتر عبدالله بهرامیدکترای تخصصی فارماکوگنوزی

جایزه:
 • نشان حکمت "حکیم علوی عقیلی خراسانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • پزشک و متخصص بیماری های کلیوی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بخش کووید 19 /برگزیده محور کووید 19
Image

دکتر مرضیه بیگم سیاهپوشدکترای تخصصی طب ایرانی 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • تدریس در برنامه های آموزشی تخصصی و عمومی در زمینه کووید 19
 • ارائه خدمات درمانی غیرحضوری و حضوری به بیماران کووید 19 
 • دارای طرح پژوهشی پایان یافته در کووید 19 و چاپ بیش از 5 مقاله در کووید 19
 • تدریس در بیش از 15 برنامه آموزشی در زمینه کووید 19 در سطح جامعه و دانشگاه
 • Image
بخش کووید 19 /برگزیده دانشجویی محور کووید 19
Image

دکتر آزاده زارعیدانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • ارائه خدمات درمانی  به بیماران کووید19 در بیمارستانهای ضیاییان، امام خمینی و شهدای پاکدشت
 • چاپ 3 مقاله با موضوع کووید 19 و شرکت در دو کنفرانس بین المللی مرتبط با کووید 19
 • مشارکت در برنامه های آموزشی مرتبط با کووید 19 
 • Image
بخش کووید 19 /برگزیده دانشجویی محور کووید 19
Image

دکتر سید پیمان خامه چیدانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • مشارکت در چاپ دو مقاله کارآزمایی بالینی و مشارکت در سه طرح تحقیقاتی مرتبط با کووید19
 • برگزاری برنامه های آموزشی با محوریت کووید 19 جهت کارمندان و اعضای هیات علمی و عموم 
 • راه انداری کلینیک طب ایرانی ویژه بیماران کووید-19 و ویزیت حضوری و غیرحضوری بیماران کووید -19
 • مشارکت در دریافت مجوز یک فرآورده موثر بر درمان کمکی بیماران کووید-19
 • Image
بخش فرهنگ و هنر /فیلم کوتاه برتر
Image

علی بلندنظر کسب مقام اول فیلم کوتاه "طاووسها پرواز را نمی‌فهمند" 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینماتئاتر
 • دارای افتخارات و جوایز متعددی در عرصه سینما و تئاتر 
 • فیلم منتخب چهاردهمین دوره جشنواره ملی فیلم رضوی
 • دریافت جایزه از نهمین دوره فیلم کوتاه شیراز
 • Image
بخش فرهنگ و هنر /فیلم کوتاه برتر
Image

محمدتقی ناصری رادکسب مقام اول فیلم کوتاه "طاووسها پرواز را نمی‌فهمند" 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • کارگردان و نویسنده فیلم کوتاه "طاووسها پرواز را نمی‌فهمند" 
 • دارای افتخارات و جوایز متعددی در عرصه سینما و تئاتر 
 • فیلم منتخب چهاردهمین دوره جشنواره ملی فیلم رضوی
 • دریافت جایزه از نهمین دوره فیلم کوتاه شیراز
 • Image
بخش فرهنگ و هنر /فیلم کوتاه برتر
Image

هادی کیانی فلاورجانیکسب مقام دوم  فیلم کوتاه "زاغ و کشاورز" 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • نویسنده و تهیه کننده فیلم کوتاه "زاغ وکشاورز" 
 • انجمن سینمای جوان تهیه کننده فیلم کوتاه"زاغ و کشاورز"
 • تقدیر در جشنواره کودکان ونوجوانان دوره سی وسوم
 • حضور بین المللی در جشنواره دوستی هلال احمر ترکیه
 • Image
بخش فرهنگ و هنر /فیلم کوتاه برتر
Image

طیبه مینایی پورکسب مقام شایسته تقدیر  فیلم کوتاه "میکروب دوست داشتنی" 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • تهیه کننده فیلم کوتاه"میکروب دوست داشتنی"
 • Image
بخش فرهنگ و هنر /عکاس برتر
Image

سید علی رضویانکسب مقام اول 

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • فارغ‌التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه تهران
 • کسب عنوان اول جشنواره جلوه خورشید تهران
 • سوم کشوری عکس پرستار
 • دارای جوایز و افتخارات متعدد در جشنواره های مختلف ملی و بین المللی
 • Image
بخش فرهنگ و هنر /عکاس برتر
Image

محمدرضا بهمرامکسب مقام دوم

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • فارغ‌التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه تبریز
 • رئیس انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر 
 • عضو انجمن عکاسان ایران 
 • کسب جوایز متعدد از جشنواره ها و مسابقات عکاسی ملی و بین المللی 
 • Image
بخش فرهنگ و هنر /داستان کوتاه برتر
Image

عباس قدیر محسنی کسب مقام اول

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • فارغ‌التحصیل رشته ادبیات کودک ونوجوان 
 • کسب جوایز متعدد از جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی 
 • Image
بخش فرهنگ و هنر /داستان کوتاه برتر
Image

طهورا صابریانکسب مقام دوم

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانش آموز مقطع چهارم دبستان
 • Image
© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.