شرایط و ضوابط کلی جشنواره

 • شرکت در جشنواره، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک جشنواره امکانپذیر است.

 • افراد برگزیده در هر یک از محورهای دوره پیشین جشنواره، نمیافراد برگزیده در هر یک از محورهای دوره پیشین جشنواره، نمی توانند در همان محور داوطلب شوند. داوطلب شدن در سایر محورها در جشنواره های متوالی بلامانع است .

 • داوطلب شدن در هر یک از محورها به منزله پذیرش کلیه شرایط جشنواره از طرف داوطلب می باشد.

 • اعضای کمیته علمی و شورای سیاست گذاری جشنواره نمی توانند در محورهای جشنواره شرکت نمایند.

 • یک فرد در هر دروه صرفا می تواند در یک محور داوطلب شود و داوطلب شدن در چند محور مجاز نیست.

 • تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی و اعلام نشده برعهده دبیرخانه دائم جشنواره است.

 • در بخش علمی جشنواره، صرفا افراد یا مراکزی که در چارچوب قوانین و مقررات به ارائه فعالیت پرداخته اند،مجاز به شرکت می باشند.

توجه: حق استفاده از آثار ارسالی در بخش فرهنگ و هنر، در موارد تبلیغاتی و رسان های و چاپ کتاب جشنواره با حفظ و رعایت مال یکت حقوقی ارایه کننده اثر، برای دبیرخانه دائم جشنواره محفوظ است.

زمان بندی و مراحل جشنواره:

1400/7/15 تا 1400/4/20
١٤٠٠/٤/٢٠ تا ١٤٠٠/7/15

ثبت نام اولیه در وب سایت دبیرخانه دائم جشنواره

١٤٠٠/٤/٢٦ تا ١٤٠٠/7/15

ثبت اثر در سامانه جشنواره

١٤٠٠/٧/١ تا ١٤٠٠/٧/٣٠

ارائه اصل اثر به دبیرخانه دائم

تذکر مهم: در صورت عدم ارایه اصل اثر در موعد مقرر به دبیرخانه دائم جشنواره، اثر ثبت شده مورد داوری قرار نخواهد گرفت.

١٤٠٠/٧/١٧ تا ١٤٠٠/٧/٣٠

برگزاری داوری انتخاب آثار برگزیده

18 آبان ۱۴۰۰

برگزاری اختتامیه جشنواره

شرایط و ضوابط کلی جشنواره

 • شرکت در جشنواره، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک جشنواره امکانپذیر است.

 • افراد برگزیده در هر یک از محورهای دوره پیشین جشنواره، نمیافراد برگزیده در هر یک از محورهای دوره پیشین جشنواره، نمی توانند در همان محور داوطلب شوند. داوطلب شدن در سایر محورها در جشنواره های متوالی بلامانع است .

 • داوطلب شدن در هر یک از محورها به منزله پذیرش کلیه شرایط جشنواره از طرف داوطلب می باشد.

 • اعضای کمیته علمی و شورای سیاست گذاری جشنواره نمی توانند در محورهای جشنواره شرکت نمایند.

 • یک فرد در هر دروه صرفا می تواند در یک محور داوطلب شود و داوطلب شدن در چند محور مجاز نیست.

 • تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی و اعلام نشده برعهده دبیرخانه دائم جشنواره است.

 • در بخش علمی جشنواره، صرفا افراد یا مراکزی که در چارچوب قوانین و مقررات به ارائه فعالیت پرداخته اند،مجاز به شرکت می باشند.

توجه: حق استفاده از آثار ارسالی در بخش فرهنگ و هنر، در موارد تبلیغاتی و رسان های و چاپ کتاب جشنواره با حفظ و رعایت مال یکت حقوقی ارایه کننده اثر، برای دبیرخانه دائم جشنواره محفوظ است.

زمان بندی و مراحل جشنواره:

١٤٠٠/٤/٢٠ تا ١٤٠٠/7/15

ثبت نام اولیه در وب سایت دبیرخانه دائم جشنواره

١٤٠٠/٤/٢٦ تا ١٤٠٠/7/15

ثبت اثر در سامانه جشنواره

١٤٠٠/٧/١ تا ١٤٠٠/٧/٣٠

ارائه اصل اثر به دبیرخانه دائم

تذکر مهم: در صورت عدم ارایه اصل اثر در موعد مقرر به دبیرخانه دائم جشنواره، اثر ثبت شده مورد داوری قرار نخواهد گرفت.

١٤٠٠/٧/١٧ تا ١٤٠٠/٧/٣٠

برگزاری داوری انتخاب آثار برگزیده

۱۹ آبان ۱۴۰۰

برگزاری اختتامیه جشنواره

© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.