برگزیدگان اولین جشنواره طب ایرانی

بخش علمی

بخش علمی / پیشکسوت برتر
Image

دکتر محسن ناصریدکترای فارماکولوژی

جایزه:
 • نشان حکمت "حکیم علوی عقیلی خراسانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشیار مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد
بخش علمی / پیشکسوت برتر
Image

دکتر محمود مصدقدکترای فارماکوگنوزی

جایزه:
 • نشان حکمت "حکیم علوی عقیلی خراسانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بخش علمی / پیشکسوت برتر
Image

اسماعیل ناظمدرمانگر  طب سنتی ایرانی

جایزه:
 • نشان حکمت  "حکیم علوی عقیلی خراسانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • مدرس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1386 
 • مولف کتاب های: طبیعت در پزشکی ایرانی، دارونامه طوبی، حکایات اهل نظر
 • مصحح کتاب‌های: نیّر اعظم، مفرح القلوب، قانونچه در طب
بخش علمی / آموزشگر برتر 
Image

دکتر عبدالعلی محقق‌زادهدکترای داروسازی

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر محمد مهدی اصفهانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بخش علمی / پژوهشگر برتر 
Image

دکتر روجا رحیمیدکترای  تخصصی داروسازی سنتی

جایزه:
 • نشان حکمت "استاد دکتر سید جلال مصطفوی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دارای اِچ ایندکس 34
بخش علمی / درمانگر برتر 
Image

دکتر رسول چوپانیدکترای  تخصصی طب ایرانی

جایزه:
 • نشان حکمت  "استاد دکتر محمد مهدی اصفهانی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بخش علمی / فناور برتر 
Image

دکتر سید موسی الرضا حسینیفوق تخصص گوارش

جایزه:
 • نشان حکمت "حکیم مومن تنکابنی"
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید مشهد
 • ثبت اختراع تجاری داروی طب ایرانی با نام "هموستاز"
بخش علمی / پژوهشگر جوان برتر 
Image

دکتر رودابه بهرام سلطانیدکترای  تخصصی داروسازی سنتی

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دستیار داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دارای اِچ ایندکس 10
بخش علمی / پژوهشگر جوان برتر 
Image

دکتر بابک دانش‌فرددکترای  تخصصی طب ایرانی

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دستیار طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دارای اِچ ایندکس 4
بخش علمی / کتاب برتر 
Image

دکتر علیرضا عباسیاندکترای  تخصصی طب ایرانی

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کتاب برگزیده : درسنامه طب ایرانی
بخش علمی / مقاله برتر 
Image

دکتر آرمان زرگراندکترای  تخصصی داروسازی سنتی

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عنوان مقاله: Reformulation of Traditional Chamomile Oil: Quality Controls and Fingerprint Presentation Based on Cluster Analysis of Attenuated Total Reflectance
بخش علمی /مقاله برتر 
Image

نرگس تاجیکدانشجوی دکتری تاریخ پزشکی

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • دانشجوی دکترای تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عنوان مقاله: The heart in embryology
بخش علمی / مقاله برتر 
Image

دکتر حسن رضادوستدکترای شیمی

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار فیتوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عنوان مقاله: Proteomics of hot-wet and cold-dry temperaments proposed in Iranian traditional medicine: a Network-based Study
بخش علمی / مقاله برتر 
Image

دکتر مجتبی حیدریدکترای تخصصی طب ایرانی

جایزه:
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
 • هدیه نقدی
 • استادیار طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • عنوان مقاله: . Topical Citrullus colocynthis (bitter apple) extract oil in painful diabetic neuropathy: A double-blind randomized placebo-controlled clinical trial
© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.